Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Artikel 1

  1. Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 15 dagen te voldoen op onze bankrekening BE52143091180509 onder vermelding van het factuurnummer.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van integrale betaling van de factuur. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 20% op het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro per factuur.
  3. Bij niet-betaling hebben wij het recht om alle lopende opdrachten en diensten te schorsen tot betaling van de achterstand.
  4. Elk bezwaar tegen de factuur moet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum worden meegedeeld. Dit dient per aangetekend schrijven en gemotiveerd te gebeuren. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd.
  5. Voor eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd

Artikel 2

Elke ondertekende offerte betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht
van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd,
tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start
uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats
van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan
wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn
toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten
bedrage van de geleverde diensten en/of geleverde goederen op het moment van de
verbreking.